top of page
img-114.jpg

TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Green Berry Oy (Y-tunnus 2935242-1)

Kirkkokatu 16, 02770 Espoo

mikko.haapsaari@ownwell.fi

2 YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste soveltuu Green Berry Oy:n (jäljempänä ”Green Berry”) verkkosivuilla ownwell.fi ja Ownwell®-palvelukonseptin (yhdessä ”palvelut”) yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja palvelun asiakkaista ja muista palvelun käyttäjistä keräämme ja miten henkilötietoja käytetään. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn käyttämällä lakisääteisiä oikeuksiaan.

 

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kulloinkin voimassa olevan kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

3 KENEN TIETOJA KÄSITTELEMME JA MISSÄ ROOLISSA?

Käsittelemme palvelumme asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja sellaisten mahdollisten uusien asiakkaiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä verkkosivujen tai muiden kanavien kautta.

 

Lisäksi asiakkaidemme työntekijöiden tai heille siivouspalveluita tarjoavien tahojen henkilötietoja käsitellään siinä tapauksessa, että he ottavat meihin yhteyttä esimerkiksi palveluun liittyvissä kysymyksissä. Asiakas vastaa tällaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä Green Berryn toimiessa henkilötietojen käsittelijänä.

 

Mikäli henkilö ei ole suoraan asiakassuhteessa Green Berryyn, tulee hänen kääntyä työnantajansa/toimeksiantajansa puoleen henkilötietoja koskevissa asioissa.

4 MITÄ HENKILÖTIETOA KERÄÄMME JA MIKSI?

Käsittelemme asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja heille siivouspalveluita tuottavien tahojen henkilötietoja palvelumme tarjoamiseksi ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Vastaanotamme henkilötiedot suoraan rekisteröidyiltä tai asiakkaaltamme.

 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi:

  • nimi

  • ammatti/rooli asiakasyrityksessä

  •  sähköpostiosoite

  •  puhelinnumero

Asiakkailta ja rekisteröidyiltä suoraan vastaanottamiemme tietojen lisäksi saatamme käsitellä sellaisia teknisiä tietoja, jotka luokitellaan henkilötiedoiksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, selaintyyppi ja sen versio, sivustolinkit sekä niiden käyttäminen (sisältäen siirtymisen sivustollemme, siirtymisen muualle sivustoltamme sekä siirtymisen sivustomme eri osioiden välillä). Tämänkaltaisia tietoja käytetään mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sekä palvelun kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

5 KENELLE JAAMME TIETOSI?

Käytämme tietoja ainoastaan asiakassuhteiden hallintaan ja palvelumme kehittämiseksi. Emme jaa mitään henkilötietoja kolmansien tahojen kanssa, lukuun ottamatta niitä valtuutettuja palveluntarjoajia, jotka tuottavat meille palveluita (kuten Infrastruktuuri- ja IT-palveluntarjoajat).

 

Green Berry palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat fyysisesti EU:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

6  KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOA?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen, ellei lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä pidempään.

 

Kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty, tiedot poistetaan lopullisesti tai anonymisoidaan kohtuullisessa ajassa. Säilytysajan pituus riippuu tiedon käyttötarkoituksesta.

 

Myyntiin liittyvät tiedot säilytetään vähintään 10 vuotta johtuen lakisääteisistä kirjanpitovelvollisuuksista.

7 HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

Käsittelemme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Meillä on käytössämme hallinnollisia, rakenteellisia, teknisiä ja fyysisiä suojamekanismeja suojataksemme käsittelemiämme henkilötietoja oikeudettomalta pääsyltä ja muuttamiselta, paljastamiselta ja tuhoamiselta.

8 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyillä on tässä kappaleessa kuvatut tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet esittää pyyntöjä tai vaatimuksia. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja varmistaaksemme pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä, yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja sen tulee sisältää riittävästi tietoja, joiden avulla voimme varmistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. Pyynnön tulee olla myös riittävän yksilöity ja kohdennettu, jotta voimme toteuttaa sen. Pyydämme lisätietoja tarvittaessa.

 

Green Berrylla on oikeus kieltäytyä suorittamasta sellaisia pyyntöjä, jotka ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos sellaisia esitetään toistuvasti. Meillä on myös vaihtoehtoisesti oikeus periä toimenpiteistä kohtuullinen maksu, joka perustuu pyynnön toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikaista tietoja

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto mitä henkilötietoja hänestä käsittelemme ja miten, tai vahvistus siitä, ettemme käsittele tietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ja rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia meitä poistamaan (tai anonymisoimaan) henkilötiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Mikäli meillä on lakisääteinen peruste kieltäytyä pyynnöstä, ilmoitamme tästä rekisteröidylle.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot, jotka hän on toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirron kohteena olevien henkilötietojen käsittelyn tulee perustua suostumukseen tai sopimukseen, ja tietojen käsittelyn tulee olla automaattista.

Oikeus perua suostumuksesi

Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa tiettyyn henkilötietoja koskevaan käsittelyyn, voi rekisteröity  koska tahansa perua suostumuksensa.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin (kuten suoramarkkinointi).

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinnumero: +358 29 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 9.9.2021. Seuraamme soveltuvan lainsäädännön kehitystä ja pidätämme oikeuden päivittää tätä selostetta. Seloste on saatavilla aina verkkosivuiltamme.

TEE VASTUULLINEN VALINTA

Kynnys kemikaalittomaan siivoukseen on matalampi kuin uskotkaan. Tarjoamme valmiin palvelukonseptin, joka sisältää kaiken Ownwell®-menetelmän käyttöön ottamiseksi.

bottom of page